อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไก

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

เรื่องควรรู้ กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมควรเป็นกิจกรรมที่ผู้กำกับคิดค้นวิธีให้เด็กได้รู้สิ่งต่าง ของชีวิต เช่น การสร้างนิสัย การบำเพ็ญประโยชน์รู้จักปรับตัวเข้าหากันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ฝึกปฏิบัติตนด้วยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ให้รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม สร้างเสริมคุณธรรม ความมีวินัย ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อยามคับขันสอนให้เด็กดำรงชีวิตกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย

DSC03943 (Large).JPG DSC03948 (Large).JPG DSC03954 (Large).JPG

DSC03975 (Large).JPG DSC04052 (Large).JPG DSC04053 (Large).JPG

DSC04083 (Large).JPG DSC04104 (Large).JPG DSC04148 (Large).JPG

DSC04166 (Large).JPG DSC04169 (Large).JPG

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร