บรรยากาศแหล่งเรียนรู้

บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 บรรยากาศโดยรวมแหล่งเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเกาะสมุยบริเวณหน้าเสาธง เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพร้อมรับความรู้ในห้องเรียน

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนและโรงเรียน...

   1) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสารและสร้างเสริมประสบการณ์ ที่กว้างขวางหลากหลาย

   2) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

DSC04416 (Large).JPG DSC04422 (Large).JPG DSC04424 (Large).JPG

DSC04470 (Large).JPG DSC04471 (Large).JPG DSC04473 (Large).JPG

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง