classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ผลการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี ดำเนินการแจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นการต่อยอดจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 

โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

  • ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
  • ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้ทุกชั้นเรียน

สำหรับโรงเรียนทั่วไป

  • ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
  • ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปให้ใช้ทุกชั้นเรียน

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร


Web Statistics

ผู้ชม
13
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
47247
My facebook